MIL » Arkisto

Uutiset

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Teemu Kärkäs

Matalan korkotason, Pohjoismaiden vakaan talouden ja kuluttajien ennätysvahvan uskon ansiosta toimitilamarkkinat ovat elpymässä Suomessa, todettiin toimitilakiinteistöihin erikoistuneen kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n järjestämässä pääomamarkkinatilaisuudessa Helsingissä, 21.9.2010.
www.sponda.fi

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Leo Olkkonen

Suomi on tiistaina 3. elokuuta vastaanottanut Euroopan komission Suomea vastaan nostaman kanteen. Kanne koskee EU:n paikkatietojärjestelmän (INSPIRE) perustamisesta annetun direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanoa. Komissio katsoo kanteessaan, että direktiiviä ei ole pantu ajoissa täytäntöön Ahvenanmaalla. Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle päättyi 15.5.2009.
Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen 31.7.2009 ja perustellun lausunnon 29.1.2010. Nyt vireille panemallaan kanteella komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen tutkittavaksi. Suomen on toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 13.9.2010 mennessä.
(Valtioneuvoston viestintäyksikön tiedote 3.8.2010)

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Leo Olkkonen

Karttakeskuksen retkeilyopas ja ulkoilukartta -tuoteperhe on siirtynyt mobiiliaikaan. Suomen suosituimpien ulkoilualueiden ja kansallispuistojen kartat on nyt saatavissa Applen iPhone -puhelimeen. Ensimmäisessä vaiheessa puhelimeen voi ostaa Applen sovelluskaupasta Karhunkierroksen, Nuuksion ja Pallas-Ylläs alueiden ulkoilukartat ja retkeilyoppaat.
Lähde: www.karttakeskus.fi

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Leo Olkkonen

USA aikoo parantaa gps-satelliittipaikannusjärjestelmäänsä luotettavammaksi, laajemmaksi ja tarkemmaksi investoimalla siihen 8 miljardia dollaria. Päivityksessä lisätään muun muassa maahan suunnattujen signaalien määrää. Järjestelmän 24 satelliittia uusitaan yksi kerrallaan. Ensimmäinen uusista satelliiteista saatiin radalleen toukokuussa ja viimeinen on määrä laukaista noin kymmenen vuoden kuluttua.
Lähde: Positio 3/2010

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Leo Olkkonen

Aalto -yliopiston geoinformatiikan ja kartografian professori Kirsi Virrantaus on ensimmäinen palkinnon saanut suomalainen. Virrantaus on yksi kansainvälisesti tunnustetuimmista suomalaisista paikkatietoalan uranuurtajista. Hän on ollut mukana useissa kansainvälisissä paikkatietoalan yhdistyksissä (ICA, FIG, ISPRS, ScanGIS) sekä vaikuttanut merkittävästi paikkatietoalan opetukseen Suomessa. GI Nordenin tunnustuspalkinto on jaettu vuodesta 2006 lähtien.

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Leo Olkkonen

EU-jäsenmaiden yhteinen oikeusasioiden sähköinen palveluportaali E-justice on avattu heinäkuussa. Portaaliin on luotu kullekin jäsenmaalle omat asiakohtaiset kansalliset sivut. Alkuvaiheessa portaaliin kootaan tietoiskuja jäsenmaiden tuomioistuin- ja oikeusjärjestelmistä. Sivustoilta löytyy ohjeet esimerkiksi siitä, miten kansalainen voi nostaa kanteen toisessa EU-maassa.  Suomen kansalliseen osioon on tarkoitus tehdä linkit muun muassa www.oikeus.fi-, www.om.fi– ja Finlex -sivustoihin. Lisäksi oikeusministeriö on yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa kokoamassa suomi.fi– ja yrityssuomi.fi -portaaleihin sähköisen oikeuden ja asioinnin e-justice-sivuston, johon tehdään linkit komission portaaliin ja kansallisiin sivustoihin.
Eurooppalaisessa tietojenvaihdossa on jo edetty pitkälle muun muassa kaupparekisteriyhteistyössä (EBR) ja …

Lue »

Uutiset »

1.7.2010 | Mikko Hovi

Tekla on julkaissut paikkatietopohjaisen sähköisen järjestelmän asiakaspalautteen ja muun asiakasviestinnän hallinnointiin. Järjestelmä soveltuu kuntien, virastojen ja yritysten sekä niiden asiakkaiden väliseen, kahdensuuntaiseen viestintään; palautteen keräämiseen, käsittelyyn ja siihen vastaamiseen sekä asiakkaille ja sidosryhmille suunnatun tiedon välittämiseen ja keräämiseen.
Palautejärjestelmä on tarkoitettu esimerkiksi asiakaspalvelun työvälineeksi. Puhelimitse, sähköpostitse ja palvelupisteissä saatu palaute voidaan syöttää internetjärjestelmään, jolloin eri kanavien kautta tulevat palautteet tallentuvat samaan paikkaan. Asiakas voi antaa palautteen myös suoraan internetjärjestelmässä.
Järjestelmän etusivulla palautteen antaja valitsee, mitä asiaa palaute koskee. Palautteen lajit määritellään vastaanottajan tarpeiden ja organisaation mukaisesti – esimerkiksi kunnissa palautteita voi antaa …

Lue »

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Ympäristöministeriö vahvisti 30.3.2010 Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan. Kaava-alue sijoittuu Itä-Lappiin Savukosken kuntaan.
Suunnitteilla olevan kaivoshankkeen tavoitteena on hyödyntää alueen fosforimalmiesiintymää rakentamalla kaivos ja mahdollisesti rikastamo, jonka tuotteita olisivat fosfori ja rautarikaste. Vaihemaakuntakaavassa onkin esitetty 58 neliökilometrin suuruinen kaivosaluevaraus sekä sadan kilometrin pituinen ratalinjaus välille Kelloselkä-Sokli.
Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavalla korvataan osa Itä-Lapin maakuntakaavassa olevista aluevarauksista. Vaihemaakuntakaava käsittää vain kaivoshankkeen kannalta keskeiset merkinnät ja aluevaraukset. Lisäksi se ohjaa jatkosuunnittelussa muun muassa huomioimaan erityisesti poronhoitoon ja luontoarvoihin liittyvät näkökohdat.
Kaavasta tehtiin määräajassa kuusi valitusta, jotka hylättiin.
Ympäristöministeriö

Lue »

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Ympäristöministeriö vahvisti 30.3.2010 Kemi-Tornion alueen ydinvoimamaakuntakaavan. Kaava-alue sijoittuu Simon kunnan, Kemin kaupungin ja osin myös Keminmaan kunnan alueille. Kaavalla korvataan osa Länsi-Lapin seutukaavassa olevia aluevarauksia.
Kemi-Tornion ydinvoimamaakuntakaava sallii ydinvoimalaitoksen sijoittamisen energiahuollolle varatulle alueelle. Alue sijaitsee Simon kunnan Karsikkoniemessä. Kaavaa varten tehtiin mittavat arvioinnit hankkeen ympäristövaikutuksista ja muista mahdollisista vaikutuksista.
Alueen toteuttaminen edellyttää valtioneuvoston päätöstä lisäydinvoiman rakentamisesta. Lisäksi edellytetään alueen yksityiskohtaista suunnittelua. Maakuntakaava ohjaa ottamaan jatkosuunnittelussa huomioon erityisesti pelastusviranomaisten toimintaedellytysten turvaamisen.
Kaavasta tehtiin neljä valitusta, jotka hylättiin.
Ympäristoministeriö

Lue »

Uutiset »

21.4.2010 | Teemu Kärkäs

Valtion kiinteistöstrategiaa päivittämään asetettu työryhmä ehdottaa valtion kiinteistövarallisuuden luokittelua omistajapoliittisesta näkökulmasta kahteen kategoriaan eli strategisiin omistuksiin ja ei-strategisiin omistuksiin. Työryhmä ehdottaa myös valtion kiinteistövarallisuuden hallinnan keskittämistä edelleen.
Valtioneuvosto

Lue »