MIL » Arkisto

Kirjoitukset, jotka sisältävät avainsanan Kaavoitus

Uutiset, Vaikuttaminen »

2.11.2023 | Ville Paatsola

Kansallisissa Ryhti- ja Katja-hankkeissa kehitetään tällä hetkellä tietomallipohjaisia kaavoituksen ja rakennusvalvonnan prosesseja. Nämä tulevat vaikuttamaan osaltaan myös kuntien mittaustoimintaan, koska vuoden 2025 alusta lähtien rakennuslupadokumentteja voidaan toimitta myös IFC-tietomallimuodossa. Hankkeisiin on mahdollista myös osallistua erilaisten työpajojen ja tapahtumien kautta, joten hankkeiden sivut kannattaa laittaa seurantaan. 

Lue »

Jotain ihan muuta »

2.4.2017 | Paavo Häikiö

Torstaina 30.3.2017 järjestimme yhdessä RIL:n ja SAFA:n kanssa Taperetalolla Kaupunkikehitys 2017 seminaarin. Tapahtuma oli kaikin puolin erittäin onnistunut. Tamperetalo vaikuttaa mutkattomalta kumppanilta järjestelijöille ja kelitkin olivat kauniin keväiset.
Itse seminaariohjelma on tietysti se pääasia. Ohjelmaan otettiin mukaan erilaisia kaupunkikehitykseen liittyviä aiheita tietojärjestelmäkehityksestä lainsäädäntöasioihin. Tämän tilaisuuden parasta antia on lähestyä moniammatillisen kuulijakunnan kanssa samaa asiaa monesta suunnasta. Yleisössä oli kaavoittajia, rakentajia, maanmittareita ja tämä on se suuri asia ja ero moneen muuhun tapahtumaan verrattuna. Ammattikunnan sisällä on turvallista ja helppoa puhua asiasta kuin asiasta, mutta jonkun rajan jälkeen se ei enää vie …

Lue »

Uutiset »

7.10.2009 | Katri Nuuja

Ympäristöministeriö ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän maaseutuasumisen teemaryhmä ovat käynnistäneet vuodenvaihteessa Kyläkaavoituksen kehittämishankkeen yhdessä seitsemän pilottikunnan ja -kylän kanssa.
Kehittämishankkeen työn tuloksena on julkaistu Kyläkaavoitus-esite. Esite kertoo 1.1.2009 voimaan tulleesta maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jonka mukaan yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena maaseutukylissä. Esitteessä kuvataan rakennuslupiin oikeuttavan kyläyleiskaavan laadintaa ja sisältöä sekä esitellään muita suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen välineitä.
Esite on saatavilla ympäristöhallinnon sivuilla: http://www.ymparisto.fi/ » Ympäristöministeriö » Julkaisut » Esitteet » Kyläkaavoitus tai suoraan tästä.

Lue »

Uutiset »

7.10.2009 | Katri Nuuja

Ympäristöministeriön asettama kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmä on luovuttanut raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmän tehtävänä oli arvioida kaupan merkitystä yhdyskuntakehityksen muutostekijänä, kulutuskäyttäytymisen muutosten ja kaupan palvelujen vastaavuutta, kaupan ohjauksen ajanmukaisuutta sekä ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutuksia kaupan sijaintiin ja rakenteeseen.
Työryhmä korostaa raportissaan seudullisen suunnittelun merkitystä isoissa kaupan hankkeissa ja ehdottaa, että maakuntakaavoissa määriteltäisiin sijainnin ohella myös kaupan suuryksiköiden enimmäiskoko. Työryhmä ehdottaa myös, että kaupan ohjauksen periaatteet kirjattaisiin nykyistä selkeämmin lainsäädäntöön. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan erityisasemasta luovuttaisiin, jolloin kaikkea kauppaa ohjattaisiin samoilla säännöillä. Ehdotusten toteuttaminen edellyttää sekä maankäyttö- ja rakennuslain että valtakunnallisten …

Lue »

Uutiset »

7.10.2009 | Katri Nuuja

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaa Rokuan aluetta koskeva kuntien yhteinen yleiskaava on vahvistettu ympäristöministeriössä. Rokua sijaitsee Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien raja-alueella. Pitkään vireillä ollut yleiskaava kattaa 86 neliökilometrin kokoisen alueen, joka muodostaa maisemallisesti ja ympäristöllisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Yhteisen yleiskaavan tavoitteena on ohjata arvokkaan luonto- ja matkailualueen maankäytön kehittämistä ja rakentamista. Yleiskaavassa on otettu huomioon alueen luonto ja erityispiirteet.
–http://www.ymparisto.fi/

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Helsingin kaupunki etsii Kruunuvuorenrantaan rakennuttajia tontinvarauskilpailulla ja kokeilee samalla ensimmäistä kertaa kumppanuuskaavoitusta. Kumppanuuskaavoituksessa tonttien tulevat rakennuttajat pääsevät mukaan laatimaan asemakaavaa.
Tontinvarauskilpailun avulla on tarkoitus löytää 3-6 rakennuttajaa yhteensä kymmenelle kerrostalotontille. Tontit vuokrataan ja alueelle rakennetaan sekä vuokra- että omistusasuntoja.
Kilpailu ratkaistaan suunnitelmien laadun perusteella. Ehdotusten pohjana toimii Kruunuvuorenrannan Borgströminmäen alueelle laadittu asemakaavaluonnos. Kun kilpailu on ratkaistu, tonttien tulevat rakennuttajat pääsevät mukaan kaavan jatkosuunnitteluun.
Kilpailuun pyydetään mukaan tiedossa olevat alan yritykset, joiden arvioidaan pystyvän toteuttamaan suunnittelemansa hanke. Mukaan on kuitenkin mahdollista päästä myös myöhemmin …

Lue »

Uutiset »

3.6.2009 | Teemu Kärkäs

Otaniemeen Poliisiammattikorkeakoulun paikalle rakennetaan asuinkerrostaloja ja opiskelija-asuntoja. Samassa korttelissa sijaitsevan Raja- ja merivartiokoulun viereen asemakaavan muutos mahdollistaa opetus- ja tutkimustilojen sekä myös opiskelija-asuntojen rakentamisen.
Kehä I:n varressa sijaitsevan Tekniikantien, Miestentien ja Kivimiehentien rajaaman korttelin rakennusoikeus on 29 000 kerrosneliömetriä, josta lisärakennusoikeutta on noin 4 000 kerrosneliömetriä.
Poliisiammattikorkeakoulun muutettua Tampereelle on tyhjilleen jäänyt rakennus tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle asuinkerrostaloja sekä asuntoja opiskelijoille ja tutkijoille.
Korkeintaan kuusikerroksisia asuinkerrostaloja on mahdollista rakentaa asemakaavan mukaan yhteensä  neljä kappaletta. Rakennukset sijoitetaan siten, että saadaan syntymään suojattu piha- ja …

Lue »

Uutiset »

9.2.2009 | Heidi Falkenbach

Ympäristöministeriö on käynnistänyt yhdessä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Maaseutuasumisen teemaryhmän kanssa kyläkaavoituksen kehittämishankkeen, johon osallistuu kuntia ja kylätoimijoita eri puolilta maata. Hanke kestää puolitoista vuotta ja sen tavoite on helpottaa kylien rakentamista ja vahvistaa kyläläisten roolia kaavan laadinnassa.
Hanke liittyy vuoden alussa voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen. Sen mukaan yleiskaavaa voidaan entistä joustavammin käyttää suoraan rakennusluvan perusteena kyläalueilla. Tällaisen yleiskaavan alueella ei enää tarvita asemakaavaa tai erillistä suunnittelutarveratkaisua. Muutoksella vahvistetaan maaseudun kylämuotoista asumista ja vähennetään haja-asutusalueiden ohjaamatonta rakentamista. Samalla voidaan hyödyntää olemassa olevia rakenteita ja vähentää yhdyskuntien hajautumista sekä helpottaa kunnallisten palvelujen ja …

Lue »