MIL » MILA, Uutiset

Vuodenvaihteen merkittäviä muutoksia

7.12.2009
Leo Olkkonen

1. Aluehallintouudistus

Tasavallan presidentti on 20.11.2009 vahvistanut valtion aluehallinnon uudistusta koskevan lainsäädännön, joka lakkauttaa vuonna 1997 perustetut lääninhallitukset. Itsenäisyyden ajan suurin aluehallintouudistus kokoaa valtion aluehallinnon tehtävät kahdelle uudelle monialaiselle viranomaiselle: aluehallintovirastoille (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY). Vuoden 2010 alussa aloittavat toimintansa kuusi aluehallintovirastoa ja 15 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta. Uudet viranomaiset AVI ja ELY vastaavat niistä tehtävistä, jotka nyt kuuluvat lääninhallituksille, TE -keskuksille, alueellisille ympäristökeskuksille, ympäristölupavirastolle, tiepiireille ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistoille.

Uudistuksen myötä nykyisten ympäristölupavirastojen tehtävät siirtyvät neljän aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle ja nykyisten alueellisten ympäristökeskusten tehtävät ympäristölupa-asioita lukuun ottamatta 13 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja -luonnonvarat  -vastuualueelle. Vastuualueiden toiminnallinen ohjaus säilyy ympäristöministeriöllä. Aluehallintovirastojen yleishallinnollisesta ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten työ- ja elinkeinoministeriö.

2.Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos lakkautetaan

Laki Liikennevirastosta (HE 142/2009) tulee voimaan 1.1.2010. Liikenneviraston hallintolailla lakkautetaan Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos. Lailla Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinnon toiminnot ja Merenkulkulaitoksen muut kuin Liikenteen turvallisuusvirastoon, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tai perustettavaan merenkulun tuotantoyhtiöön siirrettävät toiminnot yhdistetään Liikennevirastoksi.

3. Käräjäoikeuksien lukumäärä vähenee

Käräjäoikeusverkosto uudistuu maakuntapohjaiseksi. Vuoden 2010 alusta lähtien Suomessa on 27 käräjäoikeutta aiemman 51 sijasta. Samalla useat käräjäoikeuksien toimipaikat muuttuvat.

Käräjäoikeuksien kanslia- ja istuntopaikkaverkostoa supistetaan, koska tarve henkilökohtaiseen asiointiin ja läsnäoloon oikeudessa on vähentynyt. Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokselle ensi vuoden alusta. Lisäksi sähköinen asiointi on lisääntynyt ja kirjallisessa menettelyssä ratkaistaan noin 35 prosenttia kaikista rikosasioista.

Käräjäoikeuksien yhteystiedot verkkosivuilta www.oikeus.fi.

4. Kiinteistöjen kirjaamisasiat siirtyvät maanmittauslaitokselle 1.1.2010 alkaen

Lainhuuto- ja kiinnitysasiat siirtyvät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen ensi vuoden alusta lukien. Muutos laajentaa maanmittauslaitoksen palveluja merkittävästi, kun kiinteistönmuodostuksen ja kiinteistörekisterin ylläpidon lisäksi myös kiinteistöihin kohdistuvien oikeuksien kirjaaminen tulee laitoksen tehtäväksi.

5. ETRS89 -koordinaattijärjestelmä laajaan käyttöön

ETRS89-koordinaattijärjestelmä (EUREF-FIN) otetaan käyttöön kartta-, aineisto- ja palvelutuotteissa yhdessä ETRS-GKn- ja ETRS-TM35FIN -karttaprojektioiden kanssa vuoden 2010 alussa. ETRS89:n etuja ovat sen yhteensopivuus muiden maiden koordinaattijärjestelmien kanssa, mikä edesauttaa koordinaatti- ja karttatietojen vaihtoa. Koordinaattijärjestelmä on käytössä myös monissa kunnissa. Maanmittauslaitos tukee kartastokoordinaattijärjestelmässä toimitettavia numeerisia tuotteita vuoden 2012 loppuun asti.

Koordinaattijärjestelmän käyttöönotto perustuu julkisen hallinnon suosituksiin sekä EU:n Ispire-direktiiviin.

6. Aalto-yliopisto aloittaa toimintansa 1.1.2010

Aalto-yliopisto on Helsingin kauppakorkeakoulun (HSE), Taideteollisen korkeakoulun (TaiK) ja Teknillisen korkeakoulun (TKK) muodostama uusi säätiömuotoinen yliopisto. Järjestäytyminen säätiömuotoiseksi yliopistoksi alkoi uuden yliopistolain tultua voimaan 1.8.2010.

Aalto-yliopisto luo teknisten tieteiden, kauppatieteiden ja taideteollisen alan korkeakouluista uuden tiede- ja taideyhteisön. Kolmen yliopiston yhdistäminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia monialaiseen ja vahvaan opetukseen ja tutkimukseen.