MIL » Uutiset

Työryhmä ehdottaa uusia välineitä kaupan sijainnin ohjaukseen

7.10.2009
Katri Nuuja

Ympäristöministeriön asettama kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmä on luovuttanut raporttinsa asuntoministeri Jan Vapaavuorelle. Työryhmän tehtävänä oli arvioida kaupan merkitystä yhdyskuntakehityksen muutostekijänä, kulutuskäyttäytymisen muutosten ja kaupan palvelujen vastaavuutta, kaupan ohjauksen ajanmukaisuutta sekä ilmastonmuutoksen hillinnän vaikutuksia kaupan sijaintiin ja rakenteeseen.

Työryhmä korostaa raportissaan seudullisen suunnittelun merkitystä isoissa kaupan hankkeissa ja ehdottaa, että maakuntakaavoissa määriteltäisiin sijainnin ohella myös kaupan suuryksiköiden enimmäiskoko. Työryhmä ehdottaa myös, että kaupan ohjauksen periaatteet kirjattaisiin nykyistä selkeämmin lainsäädäntöön. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan erityisasemasta luovuttaisiin, jolloin kaikkea kauppaa ohjattaisiin samoilla säännöillä. Ehdotusten toteuttaminen edellyttää sekä maankäyttö- ja rakennuslain että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista. Vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja ehdotetaan pidettäväksi ennallaan 2000 kerrosneliömetrissä, mutta työryhmä pitää tarpeellisena selvitystä kokorajan muutoksesta.

Suurten kaupan yksiköiden ohjauksen parantamiseen tähtää myös työryhmän ehdotus, jonka mukaan erittäin suurten eli yli 60 000 kerrosneliömetrin kokoisten kaupan hankkeiden vaikutukset tulisi selvittää ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä.

http://www.ymparisto.fi/

Artikkelin avainsanat: ,